แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์

  • แผนยุทธศาสตร์ 2562-2566  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Download
  • แผนยุทธศาสตร์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Download

แผนปฏิบัติราชการ

  • แผนปฏิบัติราชการ 2561-2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Download
  • แผนปฏิบัติราชการ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Download

กิจกรรม สวพ.

1 2 3 15