24 มิถุนายน 2562 : โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้เรื่อง “ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้