โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบออน์ไลน์
รับเรื่อง : 22 มิถุนายน 2563, ตรวจสอบ : 23 มิถุนายน 2563, เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2563 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

วิทยากร

คุณสุนันทา สมพงษ์    รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ   รศ.ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย

รศ.ดร.ณรงค์  สมพงษ์  และอาจารย์อตินิสภ์ ตำนานทอง

 

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 673 และผ่านโปรแกรม Microsoft Team——————————————————————————————-