25 มิถุนายน 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมเป็นประธาน และมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้