โครงการ Talent Mobility  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งที่มา : ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Facilitation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
รับเรื่อง : 3 มิถุนายน 2563, เผยแพร่ : 3 มิถุนายน 2563, ตรวจสอบ : 3 มิถุนายน 2563

 

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรม : ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม  (โครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อทำการศึกษาโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนเบื้องต้น หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโจทย์ความต้องการขอภาคเอกชนก่อนดำเนินการงานวิจัยเต็มรูปแบบ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ : 15 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/SbJUj

 

 

 1,674 total views,  1 views today