18 กันยายน 2562 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินปี 2564”

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวล 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินปี 2564”
ได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มาเป็นประธานการในประชุม
และรองอธิการบดี คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทนจากแต่ละคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้