18 พฤศจิกายน 2562 : สวพ. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี … “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ำ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว.

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องแนวทางดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ำ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. โดยม
1) รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3) ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4) ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6) นายสมิทธ์ เฮงชัยโย เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
เข้าร่วมในครั้งนี้