กัมปนาท คูศิริรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

บทความวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแนวทางวิธีการทำงานแบบสกรัมผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการเรียนและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย / The Organizing of Active Learning Activities with the Working SCRUM Methodology via ClassStart Online Classroom for Encouraging Learning Effectiveness and Teamwork of the Students in the Department of Animation and Digital Media วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ ที่มีต่อการรับรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / The Development adn Assessment of 3D Digital Media Perception in Effecting to Health Promotion with Anoerobic Excrcise for Undergranduateds Students มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี /Development of Motion Infographic Media for Waste Separation Behavior of Undergraduates Students ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฝึกปฎิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ร่วมกับวิดีโอแชร์ริง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนและทักษะการฝึกปฏิบัติรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ / The result of practical skills of harrow and video sharing to promoting learning achievement and practical skills in 3D digital sculping subject การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Effects of Activities Encourage to Information Retrieval Skills via Online Classroom Management of Undergraduate Students, Bansomdejchaopraya Rajabhat University ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบซิมพ์ซันผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย / Effect of Activities to Promote Practical Skills Use Software to Create Special Visual Techniques Based on Simpson’s Conceptualization via Social Media for Undergraduate Student in Subject Animation and Digital Media. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ที่มีต่อทักษะการฝึกปฏิบัติการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Effect of Developing Activity Learning According to Davie’s Concepts Affecting Practice User Interface Design Skills of Students in Department of Animation and Digital Media, Bansomdejchaopraya Rajabhat University การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการพัฒนา วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย เรื่อง Cyber Bully รายวิชาอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย / Result of Development Digital Learning Media for Subunit Learning of Title Cyber Bully, Internet and Web Development for Students in Animation and Digital Media Students ราชภัฏหมู่บ้านจอมบีงวิจัย ครั้งที่ 8 สถานที่ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี วันที่จัดการประชุม 01/03/2563 วันที่นำเสนอผลงาน 01/03/2563 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์