ฉลาดซื้อร่วมกับบ้านสมเด็จโพลล์ พบคนกรุง 77.5% เป็นหนี้ หนี้ด้านอสังหามากสุด 37.6% และ 53.4 % เคยผิดนัดผ่อนชำระ

ฉลาดซื้อร่วมกับบ้านสมเด็จโพลล์ พบคนกรุง 77.5% เป็นหนี้
หนี้ด้านอสังหามากสุด 37.6% และ 53.4 % เคยผิดนัดผ่อนชำระ
นิตยสารฉลาดซื้อร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือน
โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,171
กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2561
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน
100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111
กลุ่มตัวอย่าง

Visits: 114