การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://irdmcru.mcru.ac.th/Con8/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ณ  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรโควต้าของผู้นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ให้กับคณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางวิจัยและวิชาการ ดังต่อไปนี้

การจัดสรรโควต้า และคุณสมบัติผู้รับการจัดสรร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะครุศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ

จัดสรรให้กับอาจารย์ คณะละ 5 คน โดยแต่ละคนต้องนำเสนอด้วยวาจาและตีพิมพ์บทความเต็มเรื่อง โดยมีชื่อ เป็นชื่อแรกของบทความ หรือเป็น Corresponding Author จำนวนคนละ 1 ผลงาน ซึ่งเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในแหล่งเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดสรรให้กับอาจารย์ จำนวน 4 คน โดยแต่ละคนต้องนำเสนอด้วยวาจาและตีพิมพ์บทความเต็มเรื่อง โดยมีชื่อ เป็นชื่อแรกของบทความ หรือเป็น Corresponding Author จำนวนคนละ 1 ผลงาน ซึ่งเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในแหล่งเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

6. วิทยาลัยการดนตรี

จัดสรรให้กับอาจารย์ จำนวน 3 คน โดยแต่ละคนต้องนำเสนอด้วยวาจาและตีพิมพ์บทความเต็มเรื่อง โดยมีชื่อ เป็นชื่อแรกของบทความ หรือเป็น Corresponding Author จำนวนคนละ 1 ผลงาน ซึ่งเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในแหล่งเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

7. บัณฑิตวิทยาลัย

จัดสรรให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน โดยแต่ละคนต้องนำเสนอด้วยวาจาและตีพิมพ์บทความเต็มเรื่อง โดยมีชื่อ เป็นชื่อแรกของบทความ จำนวนคนละ 1 ผลงาน ซึ่งเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในแหล่งเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน

การเบิกค่าลงทะเบียน
ท่านที่ส่งใบสมัครนำเสนอบทความและทางมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเจ้าภาพหลัก แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก และตอบรับบทความมายังท่านเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำใบตอบรับแนบพร้อมบันทึกข้อความ ผ่านทางคณะ แจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดำเนินการเบิกค่าลงทะเบียนตามโควต้าที่จัดสรร

การเดินทาง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการเดินทางโดยรถตู้ หากผู้นำเสนอผลงานฯ ประสงค์จะเดินทางไป-กลับ กรุณาส่งรายชื่อตามโควต้าคณะ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรณี : ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ ไม่มานำเสนอผลงาน ไม่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ในการรายงานข้อมูลดังกล่าว ไปยังมหาวิทยาลัย และหากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าลงทะเบียนเกิดขึ้น ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

————————————————————-

กำหนดการ

  1. บัดนี้ – 6 ม.ค. 63 – การเปิดรับใมัครและบทความฯ ฉบับเต็ม ส่งมายัง
    researchmcru@gmail.com , rdibsruinfo@gmail.com, natchanathip.mo@bsru.ac.th 
  2. 31 ม.ค. 63 – มรภ.หมู่บ้านจอมบึง แจ้งผลการคัดเลือกบทความฯ
  3. 7 ก.พ. 63 – ส่งผลงานฉบับแก้ไข ฉบับเต็ม และ ไฟล์ Power Point 2010 มายัง
    researchmcru@gmail.com , rdibsruinfo@gmail.com, natchanathip.mo@bsru.ac.th
  4. 10 ก.พ. 63 – โอนค่าลงทะเบียน วันสุดท้าย พร้อมไฟล์ฉบับเต็ม และ ไฟล์ Power Point 2010 ที่แก้ไขแล้ว มายัง researchmcru@gmail.com , rdibsruinfo@gmail.com, natchanathip.mo@bsru.ac.th
  5. 1 มี.ค. 63 – นำเสนอผลงาน ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
Visits: 736