ขอเชิญ ส่งผลงานประกวด ME Thai Contest 2019

ขอเชิญ ส่งผลงานประกวด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
(Update : 13 พ.ย. 62)

 

 

หัวข้อการแข่งขัน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019

ภายใต้แนวคิด

“จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

กิจกรรม

  • 1. จัดประกวดโครงการต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในหัวข้อ จิตอาสา “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
  • 2. จัดประกวดสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ความสำคัญของชุมชน ในหัวข้อ จิตอาสา “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน” และค่านิยมไทย 12 ประการ (ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะเลือกทำสื่อดิจิทัลในหัวข้อใดก็ได้ 1 หัวข้อ รูปแบบสื่อสามารถทำได้ทั้งที่เป็น สื่อ VDO หรือแอนิเมชัน 2D, 3D หรือเป็นการผสมผสานระหว่าง VDO และแอนิเมชัน โดยมีความยาวของเนื้อหาระหว่าง 3-5 นาที ถ้าเป็นไฟล์ VDO ขอให้แปลงเป็นไฟล์ MP4)
  • 3. จัดประกวดแอปพลิเคชันเกมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ความสำคัญของชุมชน ในหัวข้อ จิตอาสา “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน” และค่านิยมไทย 12 ประการ

หัวข้อการแข่งขันในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการทำดีเพื่อแผ่นดิน” แบ่งงานอาสาออกเป็น
9 หมวดหมู่เส้นทางตามรอยพ่อ ดังนี้

เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ

1. ด้านการเกษตร สัตว์เลี้ยง

2. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

3. ด้านบูรณะ ฟื้นฟู ก่อสร้าง

4. ด้านสุขภาพ สาธารณสุข

5. ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

6. ด้านศาสนา ปฏิบัติธรรม

7. ด้านการศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม

8. ด้านเด็ก เยาวชน สตรี

9. ด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ค่าลงทะเบียน

1. สำหรับผู้ส่งผลงานประกวด

รายการ อัตราค่าลงทะเบียน
นักเรียน นักศึกษาสถาบันในเครือข่าย 200 บาทต่อคน
อาจารย์สถาบันในเครือข่าย 400 บาทต่อคน
นักเรียน นักศึกษาสถาบันนอกเครือข่าย 300 บาทต่อคน
อาจารย์สถาบันนอกเครือข่าย 600 บาทต่อคน
นักเรียน ในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 100 บาทต่อคน
อาจารย์ในสถาบันต่ำกว่าอุดมศึกษา 200 บาทต่อคน
บุคคลทั่วไป 500 บาทต่อคน
   

2. สำหรับหน่วยงานร่วมจัด

หน่วยงานละ 3,000 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กองทุนทั่วไป” เลขที่บัญชี 092-250629-7 สาขาประชาชื่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์

วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
– ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประกวด

– ผู้เข้าร่วมการประกวดดำเนินการส่งเค้าโครงและแผนปฏิบัติการโครงการต้นแบบที่ได้จัดทำขึ้น โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน (รวมทุกคนในทีมและที่ปรึกษา)

– การส่งผลงานเข้าประกวด หนึ่งคน (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสมาชิก) สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ชำระเงินแค่ 1 ผลงาน (หมายความว่า นายแดง ส่งผลงาน 2 เรื่อง จ่ายเงินแค่เรื่องเดียว แต่ต้องแจ้งการชำระเงินในระบบทุกเรื่องโดยใช้หลักฐานการชำระเงินเดียวกัน ถ้าเรื่องไหนไม่แจ้งการชำระเงินถือว่าไม่ลงทะเบียน)

– ผู้ผ่านเข้ารอบให้นำผลงานมานำเสนอและแสดงผลงานในวันจัดงานในรูปแบบ Poster

– ประกาศรางวัล รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร

* หมายเหตุ การส่งผลงาน หัวหน้าทีมเป็นผู้ส่งผลงาน ถ้าเป็นสมาชิกจะไม่สามารถส่งผลงานในระบบได้

การพิจารณาผลงาน
ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล ดังนี้

  • 1.รางวัลระดับยอดเยี่ยม (Best of The Best) ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี เงินรางวัล 5,000 บาท
  • 2.รางวัลระดับดีเด่น (Excellence) ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 4,000 บาท
  • 3.รางวัลระดับดีมาก (Very Good) ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
  • 4.รางวัลระดับดี (Good) ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท
  • 5.รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี เงินรางวัล 2,000 บาท
กำหนดการ
กำหนดการจัดงาน

จัดงานในวัน

– เริ่มรับลงทะเบียนและเปิดรับผลงานรอบแรก วันที่ 27 กันยายน 2562

– วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและส่งผลงานรอบแรก วันที่ 6 ธันวาคม 2562

– วันประกาศผลผู้เข้ารอบแรก วันที่ 20 ธันวาคม 2562

– กำหนดส่งโครงการ/สื่อ ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมชำระค่าลงทะเบียน) วันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

– ประกวดรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบโล่รางวัล วันที่ 24 มกราคม 2563


ข้อกำหนดอื่นๆ

# ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด

หลังลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งผลงานเบื้องต้น เช่น แนวความคิด หรือ เค้าโครงงาน

หรือ บทคัดย่อเพื่อให้กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อผ่านเข้ารอบ

# ผู้ผ่านรอบแรกจะต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

 

สามารถ Print ใบแจ้งชำระเงินในระบบ ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือโอนเงินผ่าน ATM
หรือ Internet Banking

# หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องนำหลักฐานมายืนยันการชำระเงิน

ผ่านเว็บไซต์ http://sams.east.spu.ac.th/methai/ เท่านั้น

หากไม่ยืนยันการชำระเงินถือว่าไม่ได้ลงทะเบียน และจะไม่พิจารณาผลงานที่ส่งประกวด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย
Moral Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019
ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และการทำดีเพื่อแผ่นดิน”
ในวันที่ 24 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โครงการประกวดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
รูปแบบ TemplatePoster 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนประกวด โครงการต้นแบบในหัวข้อ จิตอาสาพัฒนาชาติไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
เกณฑ์การตัดสิน 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
กำหนดการ วันจัดงาน Methai 2019 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
แผนที Methai 2019 3391f77145-downloadดาวน์โหลด
คู่มือลงทะเบียนของคณะกรรมการ 3391f77145-downloadดาวน์โหลด

Our Address

http://www.rpu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ติดต่อผู้ประสานงาน (ด้านเว็บไซด์)
อาจารย์ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
E-mail : it@rpu.ac.th
Tel. 0-2432-6101 ต่อ 1423

ติดต่อผู้ประสานงาน (ด้านโครงการ)
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
E-mail : nuwise@rpu.ac.th
Tel. 0-2432-6101 ต่อ 1223

แผนที่

 

รายละเอียดการจัดประกวด กำหนดการ และค่าลงทะเบียน ดูได้ที่นี่

498 total views, 3 views today

Visits: 1203