ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
และทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน

ชื่อฐานข้อมูล
Journal Impact Factor
TCI TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

Visits: 177