ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา

Knowledge Base

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
และทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน

ชื่อฐานข้อมูล
Journal Impact Factor
TCI TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน ฐานข้อมูลทเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบนานาชาติดังต่อไปนี้

๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

 • - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then academic search premier)
 • - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 • - BIOSIS (http://www.biosis.org)
 • - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
 • - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
 • - ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
 • - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then H.W.Wilson)
 • - Infotrieve (http://www.infotrieve.com) - Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
 • - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
 • - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
 • - MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 • - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
 • - Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
 • - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
 • - Scopus (http://www.info.scopus.com)
 • - Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
 • - Web of Knowledge (http://wokinfo.com)

๒. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)

หมายเหตุ: กรณีที่มการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มต้น