ฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3”

มรภ.นครราชสีมา ….. ขอเชิญรับการฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3”

ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสบาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนจากต้นสังกัด

Visits: 26