มข. เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน ฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https:/irj.kku.ac.th/2019/ และจัดทำตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 043-203177 , 094-5318417

Visits: 508