ม.ศรีปทุม : การประชุมวิขาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (SPUCON2019)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเรียนเชิญ ร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิขาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่องวิจัยและนวัตกรรม 4.0
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://spucon.spu.ac.th/?lang=th

Visits: 223