ม.สยาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาสยามขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัย การคุ้มครองสิทธิ์ สวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัยอย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยต่อไป โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา .30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 02-457-0068 ต่อ 5329

 

Visits: 256