สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ "ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ NRMS) โดย ระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด "คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย" ได้ที่ http://nrms.go.th/Manual.aspx

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช. ฯ ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2.pdf
02_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf
03_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.pdf
04_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx
05_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx
06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
07_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf
ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2 .pdf

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ข้อมูลระบบ NRMS โทร. 02 579 1370 ต่อ 607
ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 407,408,409,410
- การพัฒนาเศรษฐกิจ
- การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ analyze.parb@nrct.go.th