เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
———————-
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ
ดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอโครงการ แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

การยื่นแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน และระยะเวลาในการเปิดรับ

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาให้ทราบเบื้องต้นทางไปรษณีย์ ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ และ www.edf.go.th

ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร สกท. ได้ที่ QR CODE ด้านล่างนี้

955 total views, 1 views today