แนะนำการสร้างไฟล์ PDF

การสร้างไฟล์ PDF ด้วยต้นเอง

มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. นำไฟล์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  Google Drive หรือ Dropbox (เช่น ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ / แสกนเอกสาร เป็นต้น)
2. ส่งไฟล์ให้เว็บไซต์ แปลงไฟล์ https://smallpdf.com/th/pdf-converter

การแปลงไฟล์ ที่นิยมใช้บ่อย เช่น

แปลงรูปภาพ เป็นไฟล์ PDF

แปลงไฟล์ Word เป็นไฟล์ PDF


การสร้าง PDF แบบ Multipage 

แก้ไขไฟล์ PDF

แยกไฟล์ PDF


  • แปลงไฟล์และย่อไฟล์
  • แยกไฟล์และรวมไฟล์
   • แยกไฟล์ PDF

    คัดหน้าจากไฟล์ PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็น PDF แยกจากกัน
   • รวมไฟล์ PDF

    รวม PDF หลายไฟล์เป็นเอกสารเดียว
  • ดูและแก้ไข
   • แก้ไข PDF

    เพิ่มข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยมือไปยัง PDF ของคุณ
   • ลบหน้า PDF

    ลบหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจาก PDF ของคุณ
   • หมุน PDF

    หมุน PDF หน้าเดียวหรือทั้งหมด
   • เครื่องมืออ่าน PDF

    ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF บนเดสก์ท็อปของเรา
  • แปลงจาก PDF
   • PDF เป็น Word

    แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ที่แก้ไขได้
   • PDF เป็น Excel

    แปลงไฟล์ PDF เป็นสเปรดชีต Excel ที่แก้ไขได้
   • PDF เป็น PPT

    แปลงไฟล์ PDF เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ที่แก้ไขได้
   • PDF เป็น JPG

    คัดรูปภาพจาก PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็นรูปภาพแยกจากกัน
  • แปลงเป็น PDF
  • เช็นชื่อและความปลอดภัย

ที่มา : https://smallpdf.com/th/pdf-converter

Visits: 1596