การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://journal.cpru.ac.th/web/conference/

 

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการดำเนินการ

การลงทะเบียน (วันนำเสนอผลงานวิจัย)
ภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคบ่าย ลงทะเบียนหน้าห้องนำเสนอผลงานวิจัย เวลา 13.00 น. – 13.30 น.

ลงทะเบียนถึงวันที่ : 30 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://journal.cpru.ac.th/web/conference/