การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

หน่วยงาน : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://psaku.org/ 

ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรม ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://psaku.org/ หรือโทร. 080-597-2894

Visits: 234