ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2563

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA)
ที่มา : หนังสือประชาสัมพันธ์
รับเอกสาร : 14 พฤษภาคม 2563, เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2563, ตรวจสอบ : 17 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ : จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขาวิชาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สามาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย
1. มีสัญชาติไทย หรือมีประสบการณ์ทำงานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
3. มีจิตอาสาในการใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
4. สมาชิกสามัญจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ส่วนสมาชิกสมทบไม่มีข้อจำกัดวุฒิการศึกษา
5. สมาชิกสามัญจะต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิจัยไม่ตำกว่า 5 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ส่วนสมาชิกสมทบไม่มีข้อจำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร : 2020 TYSA Membership Application Form
เอกสารประชาสัมพันธ์ : Download

กำหนดการปิดรับ : 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ อีเมล์ : tysaemail@gmal.com โทร. 087-812-0502