ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ที่มา : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน.pdf
รับเอกสาร : 15 พฤษภาคม 2563, เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

คุณสมบัติ : นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ : เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัยก การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

 

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”
จัดในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563
(วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

การส่งผลงาน : ภาคบรรยาย (Ora Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่องดังนี้
1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

 

แบบฟอร์มการจัดทำบทความวิจัย-ด้านสังคมศาสตร์ /การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบฟอร์มการจัดทำบทความวิจัย-ด้านวิทยาศาสตร์ / การวิจัยเชิงปริมาณ

 

สามารถศึกษาคู่มือการส่งบทความผลงานวิจัยฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำบทความฯ : ดาวน์โหลด

การเปิดรับผลงาน : ขยายเวลา!! ส่งบทความฯ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium)
โทร. 0 251 2445 ต่อ 517 โทรสาร. 0 2579 0109 อีเมล์. symposium@nrct.go.th

*** คำชี้แจง***
บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน
และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
และการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเรื่องนั้น ๆ