ขอเชิญตีพิมพ์บทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดประชุมวิชาการ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.psaku.org/pages/conference

 • 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration
  30-31 มี.ค. 2563 โรงเรียนเสนาธการทหารบก กรุงเทพฯ email: nicpspa.psaku@gmail.com
 • 11th International Social Sciences and Business Research Conference
  27-30 เม.ย. 2563 London England email: issbrc.psaku@gmail.com
 • 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences
  25-26 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ email: nichss.psaku@hotmail.com
 • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
  29-30 มิ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ email: national.graduate.conference@gmail.com
 • 7th International Conference on Security Studies
  15-16 ก.ค. 2563 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ email: icss.psaku@gmail.com

วารสาร : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่าย ร่วมกันจัดพิมพ์วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีก 5 รายการ 

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.psaku.org/pages/journal

 • PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
 • Asian Political Science Review
 • ASIAN Administration and Management Review
 • International Journal of Crime, Law and Social Issues
 • วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา

 

อาจารย์ บุคลากรในสังกัด สามารถส่งบทความวิชาการและวิจัย ร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร ข้างต้น สามารถติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://facebook.com/Political.Science.Association.KU