การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://hcuconf.hcu.ac.th

ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

“งานวิชาการรับใช้สังคม”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ