ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายหลักสูตรและการสอนจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 2 หลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค disruption ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2563
ณ โรงแรมบรรจงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ทักษะและมุมมองแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นการรวมตัวด้านการนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมจำนวน 2,000 บาท 1 ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-7791-3381 , 08-1787-2020 โทรสาร. 0-7791-3382

Visits: 311