ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้รับรองคุณภาพจาก TCI 2 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ : http://tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index

 

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โทร. 03642 7485 -93  ต่อ 12231, 0 3641 1150 อีเมล human_Tru@hotmail.co.th