ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  http://fms.vru.ac.th/Journal_Management

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญนักวิจัย ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) และฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) ตั้งแต่บัดนี้ โดยบทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์จะได้รับเงินรางวัล และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่   http://fms.vru.ac.th/Journal_Management  หรือ Email : menegement@vru.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร. 02-909-1571-2

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศษสาตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป