มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

แหล่งที่มา :มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 1
The 1st National Conference on Health Research and Innovation 2021 (NCHRI 2021)

ณ ห้อง 2601 อาคารบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ลงทะเบียนและส่งบทความ https://www.vu.ac.th
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียด
ผศ. ดร.มะลิ โพธิพิมพ์
โทร. 08 1547 5041
อ.จิราภรณ์ ประธรรมโย
โทร. 08 8332 6056

ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail
nchri.2021@gmail.com