สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา : จัดงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021

แหล่งข่าว : สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา
วันที่รับเรื่อง : 28 ก.ย. 63, วันที่ ตรวจสอบ : 29 ก.ย. 63 , วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 63

สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา

จัดงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยบัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

และปิดรับเข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ (NCMAPE 2020) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดให้มีการนำเสนอแบบปากเปล่า ซึ่งมีเวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที และนำเสนอโปสเตอร์ ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ทั้งนี้ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการจะรับจำนวนจำกัด กลุ่มละ 60 ท่าน
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยได้ที่ http://www.atsse.org/conference.php หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ atsse.conference@gmail.com หรือ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ โทรศัพท์ 08-9657-8586
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม