ม.รังสิต ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564

แหล่งที่มา : ม.รังสิต

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564

 

ด้วยปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาคมธุรกิจการค้าไทยจีนสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย Malayan Colleges Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ Nanophotonics Research Center of Shenzhen University ประเทศจีน Can Tho University ประเทศเวียดนาม Medical Product Supply Center และ Ministry Of Health (Laos) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใน 2 กลุ่มวชา ดังนี้
1) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RSUSCI 2021) ภายใต้หัวข้อจัดงาน “Research Progress on Cannabis-Based Products”

2) การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ การศึกษา การจัดการและศิลปะ (RSUSOC-2021) ภายใต้หัวข้อจัดงาน “New normal after COVID-19”

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการโดยองค์รวมของทั้งสองกลุ่มมหาวิทยาลัยรังสิตจึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดท่าน และผู้สนใจร่วมงานวิชาการและงานสร้างสรรค์หรือเข้าร่วมฟังงานวิจัย ที่ครอบคลุมทั้ง สาขาการแพทย์ เภสัชศษสตร์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเรียนการสอน และด้านจีนศึกษา โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th 

รายละเอียดการประชุมในสถานที่ (Onsite) และแบบออนไลน์ (Online)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 

ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
แบบในสถานที่ (Onsite) ณ อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต และ แบบออนไลน์ (Onsite) วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ภายใต้ 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1) Research Progress on inventing Cannabis-Based Products 2) New normal after COVID-19