วช. ประกวดการจัดการขยะให้เป็นศูนย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือพันธมิตรหนุนการประกวดการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ โดยทีมชนะเลิศรับเงินรางวัลสูงสุด 80,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ Zero Waste เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อให้ผลงานนักวิจัยเป็นที่รู้จักและได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ จนนำไปสู่การปรับใช้ในวงกว้าง เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ
การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงานคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รางวัล 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงานคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน และส่งประกวดเป็นกลุ่ม โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแต่ละพื้นที่เป้าหมายจะได้รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับการประกวดประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยทั้ง 2 ประเภทประกวดรอบตัดสิน ณ ไบเทค บางนา วันที่ 4 เมษายน 2564
ท่านใดที่สนใจ ส่งผลงานได้ที่อีเมล : ZeroWasteInnovation@gmail.com
ติดตามข่าวการประกวด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Friendly Design
Twitter : @ThailandFd
Instagram : Friendlydesignthailand
หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081 562 9541