วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.มหาสารคาม จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

แนวทางการนำเสนอ : บทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วารสารสาระคาม วารสาร Research & Knowledge และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal 

การตีพิมพ์ : อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจ

  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ humanmsu@gmail.com
  • วารสารวิทยาศาตร์ science.msu@hotmail.com
  • วารสารสารคาม sarakhamjournal@hotmail.com
  • วารสาร CUE-J  cuej@msu.ac.th
  • วารสาร Science Technology and Engineering rk@msu.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความ : http://journal.msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม : งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร. 043-754416