สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 9

แหล่งที่มา : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) https://www.ttsf.or.th
รับเรื่อง : 14 กันยายน 2563,  ตรวจสอบ : 14 กันยายน 2563, เผยแพร่ : 23 กันยายน 2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลำดับ (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม)
 .
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94