ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน ไปสู่การเรียนกาารสอนโดยใช้ กรณีศึกษาเป็นหลักเพื่อดำเนินการเผยแพร่กรณีศึกษาที่อาจารย์ของสถาบันจัดทำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาในบริบทของไทยออกสู่สาธารณะระดับนานาชาต สร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน โดยมีผู้ข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์จาสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชน นักศึษา และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ จำนวน ประมาณ 150 คน 

ดูรายละเอียดและส่งกรณีศึกษาได้ที่ : http://conference.nida.ac.th/iccs2020

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Visits: 14