ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมหคณาจารย์ นักวิาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย มั่งเน้นสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมนาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐปศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการฉบับนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้การตีพิมพ์บทความมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และค่าสมาชิกปีละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจควมถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิประเินบทความ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน 

ดูรายละเอียดและส่งกรณีศึกษาได้ที่ : https://research.dru.ac.th/h-journal/index.php

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 0 2890 1801 ต่อ 2142 e-mail: journal.human@dru.ac.th