ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดทำวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชกามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ : http://tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์