วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ : BPI Conference 2020

แหล่งที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4

และ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3

BPI Conference 2020

The 4th Bunditpatanasilpa Institute Academic Article National Conference (4th BPI – ANC) & The 3rd Bunditpatanasilpa Institute International Conference on Research in Culture and Education

หัวข้อ “สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ” (Borderless Relationship through Art Science of Human)

วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

Deadline submission: รอบที่ 1, 31 มกราคม 2563 // รอบที่ 2, 31 มีนาคม 2563

http://bit.ly/37uChz2

http://164.115.27.86/cdaks2019/index.php/

https://facebook.com/qr?id=1236166189914394

https://www.facebook.com/nadsinkasin/

Visits: 539