โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 1)

สถาบันวิจัยและพัฒนา : โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 1)
รับเรื่อง : 2 มิถุนายน 2563, ตรวจสอบ : 3 มิถุนายน 2563, เผยแพร่ : 3 มิถุนายน 2563 

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง (ระยะที่ 1)
วิทยากร คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 673 และผ่านโปรแกรม Microsoft Team
——————————————————————————————-

โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง

        มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตามแนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการพัฒนา ชุดโครงการวิจัยที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มีประสบการณ์การได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจากแหล่งทุนภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน โดยมุ่งหวังให้เกิดนักวิจัยที่ความสามารถในการพัฒนาโครงการวิจัยย่อยสาขาละ 1 โครงการ เพื่อพัฒนาและบูรณาการให้เกิดชุดโครงการที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งที่มาจากคณะเดียวกันและต่างคณะ โดยกำหนดให้ 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 3-5 โครงการย่อย ภายใต้ 1 ชุดโครงการวิจัย

 

การดำเนินงานตลอดโครงการ

ระยะที่ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

          รับฟังแนวทางในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ตามแนวทางการจัดสรรรทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          น้องเลี้ยง จัดกลุ่ม 3-5 คน ต่อพี่เลี้ยง 1 คน เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

          บรรยายถามตอบปัญหาทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดย ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์ประจำหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ระยะที่ 3 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563

          นำเสนอชุดโครงการ กับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมงาน

 

เอกสารประกอบการประชุม พี่เลี้ยง (วันที่ 12 มิถุนายน 2563)

  1. กำหนดการดำเนินโครงการทั้ง 3 ระยะ ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  3. ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงโดย สกสว. ดาวน์โหลด
  4. หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม 7 PMU ดาวน์โหลด
  5. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565 ดาวน์โหลด

 

 

 

77 total views, 1 views today