กำหนดการ การตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)
ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
* พิจารณาเฉพาะบทความที่จัดรูปแบบตามวารสารกำหนด (รายละเอียดในรูปแบบการเขียนบทความ)
**Peer-review: Single blinded โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

1 มกราคม 2563 ถึง  31 มีนาคม 2563

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

1 มีนาคม 2563 ถึง  13 เมษายน 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

16 เมษายน 2563 ถึง  15 พฤษภาคม 2563

แก้ไขบทความ

16 พฤษภาคม 2563 ถึง
31 พฤษภาคม 2563

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

1 มิถุนายน 2563 ถึง  15 มิถุนายน 2563

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2563

*หมายเหตุ :
1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เปิดรับ
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง