คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Academic Conference of Faculty of Buddhism) จัดงานในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา โซน D ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564
ติดต่อประสานงาน โทร. 063-451-5495 พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.
นำเสนอแบบออนไลน์ (Online Presentation) ผ่านโปรแกรม Zoom 2,500 บาท