คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13    สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ไม่ได้ทำเสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-2851-7919