คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 (การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ครั้้ง 19) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สามารถลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ https://sciencebase.mju.ac.th/csti2021