ม.บูรพา : ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564
(The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
เปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.buuconference.buu.ac.th