สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : เวลา 09.00 – 17.30 น.
ในรูปแบบ Hybrid Conference
เปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th