23 พฤศจิกายน 2563 งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563

งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563
ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน”งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563″ การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการวิชาการ บทความและผลงานวิจัย ในการนี้ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ทีมงานสถาบันวิจัยฯ และผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี จากวิทยาลัยการดนตรี ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ และอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่นักเรียน และผู้ที่สนใจ