27-28 พฤษภาคม 2564 : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00-16.30น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” และอบรมผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ และ ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโดยมี นักวิจัยร่วมรับฟังการวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย วช. สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. อาจารย์อตินิสภ์ ตำนานทอง นักวิเคราะห์อาวุโส สวก. รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเทคโนโลยี การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมวิพากษ์ชุดโครงการวิจัย เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก