3-4 กุมภาพันธ์ 2563 : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งตัวแทนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่ ในครั้งนี้