54.6 % อยากให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย และจะช่วยส่งเสริมสินค้าของชุมชน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย

54.6 % อยากให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย

และจะช่วยส่งเสริมสินค้าของชุมชน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย