รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน

  1. 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2. 2. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา

ภาษาศาสตร์

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย, สกว.)  Research Fellow (Psycholinguistics), University of Western Sydney, Australia 

ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยา

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง)

ประสบการณ์งานบริหาร

2546-2556

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (2546-2547), รองคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ (2548-2556) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2556-2557

รักษาการรองอธิการบดี 

2558-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัล

2554 

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2

2555

Hot Topic Presentation.The 5th Annual International Free Linguistics Conference, The University of Sydney

2556 

นักวิจัยดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2556

2559 

โล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลนักวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔"

2560

รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEO Leader Award 2017

ประสบการณ์งานวิจัย ทุนภายนอก (ไม่รวมทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย) 

2550

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืน ด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2551

การศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุรภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไต้หวัน (สมศ.)

2552

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2553

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสาธารณะ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2554

การเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2555

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนและสากล (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2555

การพัฒนากระยวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2556

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2557

การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตี ลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2558-2559

การพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (งบประมาณแผ่นดิน)

2560

การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตี ลำดับที่หนึ่ง-สาม (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับนานาชาติ (จนถึงปัจจุบัน)  

1999.

Lexical access in Thai speakers with different language experience: An experimental study using the Stroop task. Paper presented at the 26th Annual Experimental Psychology Conference, Sydney, and the abstract appeared in Australian Journal of Psychology 51, 43-44. 


2000.

Sudasna, P., Luksaneeyanawin, S., & Burnham, D. The bilingual lexicon: the complex nature of lexical and semantic systems. Proceeding of the Fourth Symposium on Natural Language Processing. 182-194.

20002.

Sudasna, P., Luksaneeyanawin, S., & Burnham, D. The influence of second language experience in the pattern of language processing of the bilingual lexicon. MANUSAYA: Journal of Humanities 5 (1), 79-95.

2002b.

Models of mental lexicon in bilinguals with high and low second language experience: an experimental study of lexical access. Submitted in partial fulfillment of the requirement for the doctoral degree at Department of Linguistics, Chulalongkorn University.

2003.

Models of mental lexicon in bilinguals with high and low second language experience. MANUTSAT PARITAT: Journal of Humanities 25, 37-55.

2004.

The non-congruent systems of Thai, Chinese, and English: Considering kinship terms. Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences. Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 60-70. 

2005.

Speech technologies in developing second language pronunciation skill. Conference Proceedings of EDU-COM 2004 International Conference: New Challenges for Sustainability & Growth in Higher Education, 362-37.

2005.

Linguistic and cultural gaps in translation-the case of Thai, Englishand Chinese languages. In Abdullah Hassan & Low Kok On (eds), Translation and the Globalization of Knowledge, 391-398. Kuala Lumper: PTS Professional Publishing 

2007.

Classroom Administrative Innovation with the Popularity of Higher Education for World's Local University: Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thailand. 12th International Conference on Education. Universiti Brunei Darussalam. 21-24 May 2007. 

2009a.

PreLanguage Awareness in EIL: The Analysis of Errors in Academic Text Writing of Thai Learners. Conference Proceeding of English as an International Language Conference 2009.

2009b.

Language Awareness in EIL: The Analysis of Errors in Academic Text Writing of Thai Learners. Conference Proceedings of Asia EFL Journal Conference 2009.

2010.

Second Language Vocabulary Acquisition and Context Cue Strategy in Different Degrees of Cultural Specific. Asia EFL Journal International Conference. Providence University, Taiwan. 23-25 April 2010.

2011.

Local Community Participation in Public Administration Plan: An Empirical Evidence of Ratchaburi, Thailand. In Chun-Hua Lin and Zhang Ming (eds.),2011 International Conference on Social Science and Humanity. 495-499. Singapore: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

2012a.

Collaboration between University and Local Community in Transforming Local Knowledge to Global Education. The International Conference on Global Education & the 26th Curriculum and Instruction Forum. Tamkang University, Taiwan. 25-26 May 2012.

2012b.

Thai EFL Learners' Cultural Gap Awareness in English Culture-Specific and Universal Vocabulary Recognition. The 9th International Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai, Thailand. 48.

2012c.

Panornuang Sudasna Na Ayudhya and Waranya Kittiwongwatanacha. Context Dependent Processing of Affective and Non- Affective Meanings in Words and Pictures. The 1st International Seminar on Malaysian-Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 May 2012.

2012d.

The Development of English for Thai Local Cultural Tourism with the Use of Instructional Package. The 1st International Seminar on Malaysian-Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 May 2012.

2013a.

The Development of Thai-Vietnamese WordNet:Pilot Project using the First Order Entity and Bi-directional Translation Approach. The 3rd International Conference on Applied Social Science. 15-16 January 2013. Taipei, Taiwan. 221-233.

2013b.

The Development of Communicative English Learning Process for Local Cultural Communication.The Fifth Annual Asian Conference on Education. 23-27 October 2013. Osaka, Japan. The International Academic Forum (Iafor)http://ace.iafor.org

2014a.

The Development of English Online learning Using Local Cultural Education Resources in Bangkok, Thailand. The 9th Annual LLAS elarning symposium. University of Southampton. UK. https://www.llas.ac.uk. (online)

2014b.

Effective of Simulation in Online Learning Package on Tourism English Communicative Proficient Development. The 6th Annual International ThaiSim Conference Learning with simulations and games: Learning methods for the AEC. 31 March - 1 April

2014.

The Thai Simulation & Gaming for Learning Association (ThaiSim). 120-128.

2014c.

Meaning Transparency makes Meaningful Language Acquisition. The 1st CULI-LITU International Conference 2014 Colorful ELT for ASEAN Integraiton: Symposium, Workshops, and Presentations.16-17 October 2014. Chulalongkorn University Language Institute and Language Institute Thammasat University.

2014d.

The Use of Articulatory Analysis of Sound as a Simulation for Improving English Pronunciation. The 5th Biennial International Conference on Teaching and Learning of English in Asia. 27 - 29 October 2014. University Utara Malaysia.

2015a.

Equivalent Translation of English-Thai-Lao-Vietnamese Words in the 1st Order Entity for Development of ASEAN WordNet. The 3rd International Academic & Research Conference of Rajabhat University (INARCRU III) "Interdisciplinary Research and Innovation of Education for Thai Local Development for ASEAN" 20- 21May 2015. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 255-264.

2015b.

Interdisciplinary Research and Development of the English-Thai-Lao-Vietnamese Wordnet. Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Interdisciplinary Approach for Research and Development ,3-4 June 2015, IMPACT, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. Organized by the Interdisciplinary Committee for Research and Development, The Royal Society of Thailand.

2015c.

Development of Cultural Awareness in English as Foreign Language Learners Using Simulations. 7th Annual International ThaiSim Conference: Learning from educational games, simulations and debriefing for the AEC 10 - 11 August 2015. Sriwattana Business Administration Technological College, Thailand.

2015d.

WordNet Development of English-Thai-Lao-Vietnamese 1st Order Entity Words. International Conference on Language, Innovation, Culture and Education 2015. 29 - 30 August 2015. The Interdisciplinary Circle of Science, Arts and Innovation, Indonesia.

2016.

The Development of Application for Thai-ASEAN Neighboring Language-English Common Base Concepts Wordnet of 1st Order Entity. The IAFOR International Conference on Education. 8-11 January 2016. The Hawai. I Convention Center. U.S.A.

2017a.

Cross Linguistic Semantic Priminf of Translation Equivalents in Semantic Decision of Thai-Lao-English Object and Imaginary Word.The 29th International Academic Conference. 5-8 April 2017. (117-127).

หนังสือเผยแพร่

- Linguistic and cultural gaps in translation-the case of Thai, Englishand Chinese languages. In Abdullah Hassan & Low Kok On (eds.), Translation and the Globalization of Knowledge, 391-398. Kuala Lumper: PTS Professional Publishing.

 

- The way of mental lexicon. In Wirote Aroonmanakoon (ed.), Unfolding Linguistics. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

 

-Figurative Language -English for General Purpose

 

-Introduction to Linguistics

 

-Practical Phonetics

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ผู้ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ 


ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 

วิทยากร แม่ไก่


© 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ประวัติการศึกษา ภาษาศาสตร์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย, สกว.)
Research Fellow (Psycholinguistics), University of Western Sydney, Australia